موضوعات وبسایت : ورزشی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

بیشترین تعداد دراز نشست در یک دقیقه

نویسنده : رضا قربانی | زمان انتشار : 25 آذر 1400 ساعت 18:08

درحا٠ÙÙد ÙØ·Ùب ...

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

برÚسب Ùا : بÛشترÛÙتعداددرازÙشستدÙÛÙÙ

ÙسابÙات ÙÙÛ Ø«Ø¨Øª رکÙرد با ÙعرÙÛ ÙÙرات برتر ب٠اتÙا٠رسÛد - ÙÙØ´ÙØ±Û ...

Sep 7, 2015 - بÛشترÛ٠تعداد دراز Ù Ùشست در ÛÚ© دÙÛÙÙØ Ø¨ÛشترÛ٠تعداد Ø´Ùا سÙØ¦Ø¯Û Ø¯Ø± ÛÚ© دÙÛÙÙØ Ø¨ÛشترÛÙ ÙÛ٠باستاÙÛ Ø¯Ø± ÛÚ© دÙÛÙ٠با ÙÛÙ ÙØ§Û 5 Ú©ÛÙÙئÛØ ...

دختر 10 ساÙ٠رکÙرد دراز Ùشست Ú¯ÛÙس را شکست + عکس - ÙÙÙاک

رکÙرد دراز Ùشست ٠دختر 10 ساÙ٠رکÙرد دار Ú¯ÛÙس ٠بÛشترÛ٠تعداد دراز Ù ... ÛÚ© Ùرزشکار Ø¢ÙرÛکاÛÛ Ø¨Ùد ک٠تÙاÙست 2001 عدد دراز Ù Ùشست را در Ùدت 90 دÙÛÙ٠اÙجا٠دÙد.

تعداد دراز Ùشست در ÛÚ© دÙÛÙÙ - دکتر آرش Ùج٠بÛÚ¯Û

May 21, 2019 - تعداد دراز Ù Ùشست در ÛÚ© دÙÛÙÙ ÙعÛØ§Ø±Û Ø®ÙØ¨Û Ø¬Ùت سÙجÛد٠ÙÛزا٠Ùدرت ٠استÙاÙت عضÙات ÙسÙت شک٠٠تاکÙÙد٠ÙØ§Û (ÙÙکسÙر) را٠ÙÛ Ø¨Ø§Ø´Ø¯. عضÙات ÙØ­Ú©Ù ...

ثبت رکÙرد جÙاÙÛ Ø¯Ø±Ø§Ø² Ù Ùشست ب٠Ùا٠ÛÚ© اÛراÙÛ | پاÛÚ¯Ø§Ù Ø®Ø¨Ø±Û Ø¬Ùارا٠- اÙا٠...

Feb 12, 2015 - رضا ابراÙÛÙÛ Ø¯Ø± ÙسابÙات رکÙردگÛØ±Û Ú©Ø±Ø¬ در دراز Ù Ùشست با 4 Ùزار Ù 130 ... با بÛشترÛ٠تعداد در ÛÚ© دÙÛÙÙØ ÙÙØ¯Û ÙÛرزاÛÛ Ø¯Ø± Ø´Ùا با بÛشترÛ٠تعداد ...

رکÙرد دراز Ù Ùشست Ø¢ÙاÛا٠شکست٠شد - YJC

Feb 23, 2014 - ÙسابÙات حرکت ÙØ±Ø²Ø´Û Ø¯Ø±Ø§Ø² Ù Ùشست با استÙبا٠پرشÙر Ø¢ÙاÛا٠٠... 14 تا 65 با عÙÙا٠بÛشترÛ٠تعداد دراز Ù Ùشست در ÛÚ© دÙÛÙ٠ب٠رÙابتâ پرداختÙد.

ÙرزشÙار اÙØ¨Ø±Ø²Û Ø±ÙÙرد دراز ÙÙشست جÙاÙÛ Ø±Ø§ Ø´Ùست - اÛرÙا

Feb 10, 2015 - در بخش Ø´Ùا سÙØ¦Ø¯Û Ø¨ÛشترÛ٠تعداد در Û٠دÙÛÙÙ ÙÙØ¯Û ÙÛØ±Ø²Ø§Ø¦Û - در بخش دراز Ùشست بÛشترÛ٠تعداد در س٠ساعت باب٠صاÙØ­Û Ù¾Ùر رÛÛس ادار٠Ùرزش Ù ...

رکÙردÙØ§Û Ø¬Ø§ÙØ¨Û Ú©Ù ØªØ§ Ú©ÙÙ٠در کتاب Ú¯ÛÙس ب٠ثبت رسÛد٠اÙد - Sputnik ...

Mar 17, 2017 - ÙØ±Ø¯Û Ú©Ù Ø±Ú©Ùرد جÙاÙÛ Ø¨ÛشترÛ٠تعداد Ùدرک داÙشگاÙÛ Ø±Ø§ در اختÛار دارد ... در کتاب رکÙردÙØ§Û Ú¯ÛÙس اس٠ÛÚ© Ùرد ÙبÙاÙÛ Ø¨Ù Ùا٠«زÛاد ÙÙزÙح» ب٠عÙÙا٠ÙØ±Ø¯Û Ú©Ù Ø¨Ù ... از جÙÙ٠بÛشترÛ٠تعداد دراز ÙØ´Ø³ØªØ Ø¨ÛشترÛ٠تعداد حرکت آکرÙباتÛÚ© باÙاÙس Ù ... ب٠دÙر دÙÛا با استÙاد٠از ÙÙاپÛÙا ٠تÙÙا در Û· رÙز Ù Û±Û¸ ساعت Ù Û´Û¹ دÙÛÙ٠بدست Ø¢Ùرد.

در ÙسابÙات Ú©Ø´ÙØ±Û Ø«Ø¨Øª رکÙرد کسب شد - Ø®Ø¨Ø±Ú¯Ø²Ø§Ø±Û Ø¨Ø±Ùا

May 9, 2018 - ÙÙÚÙÛÙ ÙÙا٠سÙÙ Ùشترک در Ø¢Ûت٠بÛشترÛ٠تعداد دراز Ùشست با تÙÙ¾ ÙدÛسÙبا٠2 Ú©ÛÙÙÛÛ Ø¯Ø± ÛÚ© دÙÛÙ٠را آرز٠ÙÛÚ©Ù ÙÙØªØ¸Ø±Û Ø¨Ø§ ÙتÛج٠ÚÙ٠تکرار در ...

Ùرزشکار اÙØ¨Ø±Ø²Û Ø±Ú©Ùرد جÙاÙÛ Ø¯Ø±Ø§Ø²Ù Ùشست را ب٠Ùا٠خÙد ثبت کرد

Feb 10, 2015 - Ø·Ùاب زÙÛ Ø³Ø±Ø¹ØªÛ Ø¨ÛشترÛ٠تعداد در ÛÚ© دÙÛÙ٠اÙØ§Û ÙصطÙÛ Ø¹Ø±ÙØ¬Û Ø²Ø§Ø¯Ù ... بÛشترÛ٠تعداد دراز Ùشست در 3ساعت 6241 حرکت بابک صاÙØ­ Ù¾Ùر.

Ù¾ÙÙ Ùدار٠تا رکÙرد٠را در Ú¯ÛÙس ثبت Ú©ÙÙ- اخبار رساÙÙ Ùا - اخبار تسÙÛÙ ...

Jan 1, 2017 - ثبت رکÙرد Ø­ÛرتâاÙÚ¯Ûز ÛÚ© باÙÙÛ Ù£Ù¤ ساÙ٠اÛراÙÛ Ø¯Ø± دراز Ù ÙØ´Ø³ØªØ ... Ø­ÙÛÙÛ Ø¯Ø± Ú¯ÙتâÙگ٠جزÛÛات بÛØ´ØªØ±Û Ø§Ø² زÙØ¯Ú¯Û Ø®Ùدش ٠رکÙØ±Ø¯Û Ú©Ù Ø²Ø¯Ù Ø§Ø±Ø§Û٠داد. ... اگر اÙا٠از Ø´Ùا درخÙاست Ú©ÙÙد دÙبار٠ÙÛâتÙاÙÛد اÛ٠تعداد دراز Ù Ùشست را اÙجا٠بدÙÛدØ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر